fbpx
 
Рубрика "Uncategorized"

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA B2+ — taseme

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ
 2. Õppekava nimetused: B2+-taseme inglise keele täienduskoolitus
 3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“: „Inglise keel“.
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 424 akadeemilist tundi, millest 96 tundi on kontaktõpet ja 328 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Vladimir Vassiljevi autorimetoodika.
 6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes on lõpetanud B1 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud B1 taseme eksami.
 7. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase B2 – iseseisev keelekasutaja.

8.   Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks õppija:

 • saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse
 • saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest
 • oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente
 • oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju

9.   Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):

 1. Mina ja teised. Saatused ja elulood
 2. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Erinevate ankeetide täitmine.
 3. Haridus ja kultuur

Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Suhtlusoskus. Erivajadused. Õppija areng. Erialaste tekstide mõistmine. Erinevad rahvuskultuurid. Kombed ja tavad. Tähtpäevad. Stipendiumitaotlus. Motivatsioonikiri.

 • Töö ja töösuhted

Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused, probleemi lahendamine. Tööülesannete kirjeldamine. Töökoosolekud. CV. Dokumentatsioon. Motivatsioonikiri. Vastuskiri.

 • Teenindus ja kaubandus

Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info oma tegevuse, töömeetodite, teenuse liikide ja vahendite kohta. Võrdlemine. Juhendite ja reklaamide mõistmine. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Pretensioon. Järelepärimine.

 • Vaba aeg ja ajaviide

Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused inglise keeles. Vaba aega sisustavad teenused. Rekreatsioon. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Järelepärimine. Arvustus.

 • Toitlustamine

Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett. Erivajadused. Teave köögiseadmete kohta. Ohutusnõuded, kasutusõpetused jne.

 • Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused

Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused. Seisukohtade kaitsmine. Kokkuvõte. Blogi.

 • Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima

Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.

 1. Reisimine ja transport

Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus. Eelistused. Pretensioon ja sellele vastamine. Suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega. Abikutsumine ja sõiduki rikke kirjeldamine. Seletuskiri.

 1. Eluase ja kinnisvara

Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Dokumentatsioon. Probleemide kirjeldamine. Kaebus.

 1. Tervis ja tervishoid

Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Kiirabi kutsumine. Ravimid ja ravimite manustamine, ravimeetodid. Protseduurid. Ravivahendid. Tervisealased nõuanded ja juhendid. Elustiil. Õnnetusjuhtumi kirjeldus. Taotlus.

 1. Majandus ja õigussuhted

Majandussüsteem ja õiguskord. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus ja kuritegevus. Rahaasjad.

 1. Ühiskond. Poliitilised vaated ja seisukohad. Avalikud asutused

Era- ja töösuhted. Ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine. Organisatsioonid ja rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik. Kõneetikett. Viisakusvestlused. Erinevad tekstitüübid. Pretensioon. Järelepärimine.

Grammatika

The tense system

Present Perfect

Continuous verb forms

Narrative tenses

Expressing quantity

Countable and uncountable nouns

Future forms

Relative clauses

Verb patterns

Reduced infinitives

Modal auxiliary verbs

Hypothesizing

Noun phrases

10. Õppemeetodid:

 1. Aktiivse sõnavara õppimine kontakttundides V.Vassiljevi autorimeetodi põhjal (1200 sõnad ning väljundid).
 2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (V.Vassiljevi autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
 3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
 4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (V.Vassiljevi autoriprojekt)
 5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
 6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara kordamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:

Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus) ja Mustamäe tee 5 (8. korrus).

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13.   Õppematerjalide loend:

John and Liz Soars New Headway upper- intermediate Oxford University Press

Simon Clarke In Company upper- intermediate Macmillan

Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life upper-intermediate Marshall Cavendish Education

Jon Naunton with Paul Clark Clockwise upper-intermediate Oxford University Press

Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press

Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

Chris Gough English Vocabulary Organiser Language Teaching Publications

Michael McCarthy and Felicity O’ Dell English Vocabulary in Use Cambridge University Press

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 90% kontakttundides.

15.   Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
  • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
  • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
  • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

16. Kursuse   läbimisel   väljastatav   dokument   (tunnistus    või   tõend):

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 90% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õppija võttis  vähem kui 90% õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik inglise keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA B1-taseme

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ
 2. Õppekava nimetused: B1-taseme inglise keele täienduskoolitus
 3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“: „Inglise keel“.
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 296 akadeemilist tundi, millest 67 tundi on kontaktõpet ja 229 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Vladimir Vassiljevi autorimetoodika.
 6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada inglise keele õpingutega.
 7. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja.

8.   Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid

9.   Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):

 1. Mina ise ja minu pere
 2. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
 3. Haridus
 4. Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 5. Elukutse, amet ja töö
 6. Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 7. Teenindus ja kaubandus
 8. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 9. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 10. Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 11. Söök ja jook
 12. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõnetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 13. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
 14. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
 15. Keskkond, ilm ja loodus
 16. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
 17. Reisimine ja transport
 18. Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 19. Eluase ja kinnisvara
 20. Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste kirjeldamine.
 21. Enesetunne ja tervis
 22. Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine.
 23. Avalikud asutused
 24. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.

Grammatika

Question words

Present tenses

Past tenses

Quantity much and many

Articles

Verb patterns

Present Perfect and Past Simple

Time clauses

Passives

First conditional

Second conditional

Present Perfect Continous

Articles

Indirect questions

Imperatives

Prepositions of direction

Prepositions of place

used to

Must and have to

Comparative adverbs

The order of adjectives

Negative questions

Reported speech

10. Õppemeetodid:

 1. Aktiivse sõnavara õppimine kontakttundides V.Vassiljevi autorimeetodi põhjal (1200 sõnad ning väljundid).
 2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (V.Vassiljevi autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
 3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
 4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (V.Vassiljevi autoriprojekt)
 5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
 6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara kordamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:

Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus) ja Mustamäe tee 5 (8. korrus).

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13.   Õppematerjalide loend:

John and Liz Soars New Headway intermediate Oxford University Press

Simon Clarke In Company intermediate Macmillan

Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life intermediate Marshall Cavendish Education

Will Forsyth Clockwise intermediate Oxford University Press

Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press

Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 90% kontakttundides.

15.   Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
  • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
  • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
  • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

16. Kursuse   läbimisel   väljastatav   dokument   (tunnistus    või    tõend):

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 90% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õppija võttis  vähem kui 90% õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik inglise keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.

Тренинг
«ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА».

Представьте идеальную продажу. Вам удалось полностью удовлетворить клиента. Клиент Вас благодарит и удивляется тому, что он даже не представлял, что купленный продукт настолько полезен и выгоден. Он даже признался, что думал вначале просто узнать побольше информации, а покупать даже не собирался. И вот теперь удивляется тому, что купил. И очень радуется и благодарит вас за помощь. И утверждает, что принял решение больше ни у кого не покупать, а только у вас. Так как вы для него эксперт высшего уровня. И действительно, в результате ваших успешных продаж всё больше довольных, купивших однажды клиентов, возвращаются и становятся постоянными. И даже рассказывают своим друзьям и знакомым об этом чудесном месте, где есть очень выгодные товары и где очень уважительно относятся к клиентам, заботятся о них и помогают сэкономить время, деньги и силы.

Представили? Хотите, чтобы так и было на самом деле?

Закажите для своей команды продавцов тренинг «ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА» и научитесь общаться так, чтобы продавать не продавая. А помогая клиентам покупать самим!

Далее…

Тренинг
«РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ».

Этот тренинг для вас, если:

Вы часто слышите от клиента “Я подумаю”.

Вы знаете, что ваш товар лучше всех, а люди этого не понимают.

Вы хотите, чтобы клиент приходил к вам снова и снова.

Сколько раз за последний месяц вы задумывались над этим?

Сколько денег и времени вы уже потратили на решение этих вопросов?

Существует мнение, что для клиента важна только цена. На данном тренинге мы развеем этот миф и докажем вам, что продавать “не как все” — это не только прибыльное, но и очень увлекательное занятие!

На тренинге вы освоите основные навыки продаж, научитесь находить правильный подход к клиенту, понимать что ему нужно в данные момент, представлять ваш товар или услугу в свете его актуальных нужд и, без ложной скромности, сделать клиента счастливым.

И люди отплатят вам за это! Вы будете продавать больше и получать от этого истинное наслаждение!

Закажите для своей команды продавцов данный тренинг «РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ» и научитесь улаживать самые провокационные возражения самых привередливых клиентов!

Далее…

Семинар
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
квартирных товариществ
КОХТЛА-ЯРВЕ 27 января 2018 года

Уважаемые председатели квартирных товариществ Ида-Вирумаа!

Приглашаем Вас на семинар

в КОХТЛА-ЯРВЕ

«Как легко улаживать конфликтные ситуации с жильцами

и оставаться в гармонии с собой и своим окружением»

 

Цели данного семинара.

Дать участникам инструменты улаживания конфликтных ситуаций, управления эмоциями и сохранения собственного эмоционального настроя во время проведения собраний и душевного равновесия в жизни.

Многие председатели квартирных товариществ не задумываются о необходимости повышения своей квалификации в области конфликтологии. И поэтому грамотно и позитивно общаться с неадекватными жильцами почти не умеют. И в результате получается так, как получается.

А если главное лицо товарищества относится к людям безразлично, не интересуется их жизнью, взглядами и потребностями, то могут возникнуть проблемы негативных слухов, которые приводят к разобщенности мнений жильцов, их обидам и мести, неуверенности членов правления в своих действиях, к потере управляемости домом и благополучия самого товарищества.

И часто случается так, что между обиженными жильцами и правлением в лице председателя возникает, мягко говоря, недопонимание, которое приводит к регулярным упрёкам, порой доходящим до прямых угроз и оскорблений. И бывает так, что неадекватный жилец словно «паршивая овца» в стаде начинает распространять сплетни о председателе среди жильцов, неоправданно и беспочвенно обвиняя его в растрате средств товарищества или в лучшем случае в халатности. И что ещё хуже, начинает создавать группу оппозиции, которая суёт палки в колёса благополучия вверенного правлению дома.
И в таких случаях председателю, как говориться «хоть вешайся». Ведь чаще всего такой обиженный и разгневанный жилец не идёт на контакт, не слушает здравых доводов и не хочет даже видеть какие-либо документы. И некоторым председателям, столкнувшимся с подобными проблемами в общении, хочется уйти с поста и бросить «родное» хозяйство на произвол чаще всего некомпетентных «заместителей».

Что же делать в подобных случаях? Как урегулировать, а точнее уладить возникший конфликт?

К сожалению, как эффективно общаться, управлять людьми и эмоциями в ВУЗах не учат…

На этом семинаре вы получите инструменты улаживания самых напряжённых эмоциональных ситуаций и способы общения с негативными людьми. Вы узнаете, как правильно вести себя на собраниях жильцов так, чтобы ваш авторитет повышался, и уважающих вас жильцов становилось больше. На семинаре вы получите знания о том, как можно легко улаживать конфликты и управлять коллективом, которые помогут вам достигать поставленных целей и оставаться в гармонии с собой и своими близкими.

Для того чтобы ваше общение приносило Вам только радость и позитив, необходимо знать очень много тонкостей и мелочей. Этот семинар даст вам самые важные нюансы улаживания негатива в общении и управления эмоциями, как своими, так и других людей.

В программе семинара:

 • Какие навыки нужны председателю квартирного товарищества.
 • Тест: «Колесо баланса эффективности председателя товарищества».
 • Что такое конфликт и какие бываю типы конфликтов.
 • Причины неадекватного эмоционального поведения людей.
 • Что такое эмоции, их природа, законы и цикличность.
 • Как правильно отвечать на упрёки, оскорбления и угрозы.
 • Как легко регулировать свой эмоциональный настрой во время ведения собраний.
 • Как научиться управлять эмоциями. Своими и коллектива.
 • Как улаживать конфликты на собраниях и заседаниях.
 • Как правильно реагировать на упрёки и оскорбления.
 • Как научиться быстро восстанавливаться после эмоционального срыва и усталости.
 • Приёмы снятия раздражения и техники расслабления.
 • Как использовать медитации для восстановления и повышения своего настроя.
 • Отработка навыков основных медитативных техник.
 • Правила управления людьми.
 • Как позитивно ругать, если это требуется.

Данный семинар поможет вам раз и навсегда разобраться с человеческим фактором!

Ведь 90% проблем в любой организации связаны с людьми. Этот семинар поможет вам лучше понимать других людей и даст вам инструменты управления эмоциями и улаживания негатива. После семинара Вы будете способны не просто решать проблемы в своих товариществах, но и предвидеть эти проблемы, так как у Вас появится полное понимание, как работает человеческий разум и почему люди ведут себя тем или иным образом. Вы станете способными предсказывать поведение людей.
Благодаря полученным на этом семинаре знаниям вы научитесь легко улаживать самые неразрешимые споры, управлять своими эмоциями, эффективно выступать на собраниях, легко и просто проводить в жизнь принятые на собраниях решения, запросто ладить даже с очень негативно настроенными людьми, оставаться всегда спокойными, предупреждать и улаживать конфликты, разрушать барьеры между конфликтующими жильцами и получать заслуженное уважение и признание.

Автор и ведущий семинара семейный психолог Владимир Корниенко, кризис-менеджер, бизнес-тренер. За свою карьеру основал сам два товарищества, был членом правления в трёх и членом ревизионной комиссии в двух товариществах. Провёл более десяти семинаров для председателей квартирных товариществ в Союзе Квартирных Товариществ Эстонии. Изучает психологию человеческих взаимоотношений с 2002 года. Опыт психологических консультаций и кризис-менеджмента с 2006 года.

Длительность семинара 3,5 часа с перерывом на кофе-паузу.

Стоимость семинара 24 евро (20 евро + нсо).

При регистрации нескольких участников от одного товарищества второму участнику скидка – 20%, третьему и последующему – 30%.

Семинар проводится один раз в год на русском языке.

Семинар состоится в КОХТЛА-ЯРВЕ

в субботу 27 января 2018 года с 10:30 до 14:00 по адресу:

Tuuslari 20 Kohtla-Jarve.

В этом офисном здании находится контора известного предприятия Remeks Center AS. А ещё это рядом с Põlevkivi музеем недалеко от перекрёстка улиц Kalevi и Jarveküla.

Вопросы задавайте по телефонам: (+372) 56884177 или 5052398.

Регистрируйтесь прямо сейчас, заполнив эту форму регистрации:

Укажите имя и фамилию участника/ков семинара (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Укажите название квартирного товарищества, которое оплатит ваше участие в семинаре или отметьте "оплачу сам"(обязательно)

Семинар
«ИСКУССТВО переговоров
во время ПРОДАЖИ
или КАК ПРОДАВАТЬ НЕ ПРОДАВАЯ»
Таллинн 19 сентября 2017 года

Данный семинар предназначен для действующих и начинающих предпринимателей, ведущих периодически переговоры и встречи с партнёрами и клиентами, менеджеров отделов продаж, продавцов товаров и услуг, консультантов и всех тех, кто хочет увеличить свой доход. Материал даёт представление о том, как применять знакомые и малоизвестные техники общения и задавания вопросов во время переговоров и продажи и отвечает на вопрос – ЧТО следует знать предпринимателю о переговорах и продажах, чтобы развивать свой бизнес.

Цель семинара: дать вам работающую технологию эффективных переговоров, основанную на открытом общении и здравом смысле, и повысить результативность своих продаж. Поднять профессионализм и эффективность менеджеров по работе с клиентами, продавцов, руководителей. проводящих деловые встречи и переговоры, поднять их уверенность в себе, увеличить гибкость при общении с разными типами клиентов благодаря использованию полученных на семинаре технологий. Улучшить качество общения с клиентами, которое позволит сохранить старых клиентов и привлечь новых.

Искусство переговоров – это весьма щекотливая тема для многих предпринимателей, которые продают свои продукты или услуги. Можете ли вы согласиться с тем, что продавец – одна из самых важных фигур на рынке? Особенно, если суть компании – торговая деятельность. В принципе любой бизнес опирается на продажи и развивается благодаря продажам. И продавцы – основные  «игроки» на этом чемпионате.

На рынке сейчас господствует ситуация, когда много всего похожего и очень  трудно разобраться, что к чему. Особенно среди моря рекламы, которая часто  не рекламирует какие-то качества, а просто говорит, что у нас самое лучшее и  самое дешевое. Что это и чем отличается от других подобных предложений разобраться очень трудно. Это не относиться к тем, у кого только эксклюзивный товар. Но и в той и в другой ситуации, на первое место в вопросе получения дохода выходит продавец. Менеджер по работе с клиентами, переговорщик, консультант, торговый  представитель – как угодно его назовите – это продавец! Он тот, кто приносит в компанию деньги! Вот причина и следствие:

Деньги в компанию приносит продавец.

Высокий доход – это результат продаж.

Даже если существует очень высокий спрос на ваши товары или услуги – продавец должен очень проворно работать. Если он не будет делать это хорошо – денег будет мало. В получении денег продавец – главное лицо.

Консультируя предпринимателей нам часто доводиться сталкиваться с типичной ситуацией, когда, создавая фирму, владелец обязательно нанимает квалифицированного бухгалтера или обучает его потому, что его накажет налоговый департамент, если что не так. Он обязательно нанимает обученного компьютерщика, потому что иначе он испортит технику. Он старается нанимать лицензированного охранника и так далее.

Но он нанимает неквалифицированного продавца и не обучает его, потому, что клиент  его не наказывает, как ему кажется. Но его накажет рынок и сделает это очень жёстко.

Для того чтобы этого не произошло, вам необходимо обучить своих продавцов и научиться самому профессионально проводить переговоры и эффективно общаться со всеми, кто пришёл в вашу компанию. Если этого НЕ сделать – есть риск остаться без постоянного дохода.

Отсутствие постоянного дохода – это опасно. Отсутствие системно растущего дохода – наиболее часто встречающаяся причина того, что собственник и руководитель «прикован» к бизнесу. И большинство таких «трудоголиков» даже не задумываются о том, что в принципе такую проблему можно решить.

Начать исправлять эту ситуацию можно с помощью семинара

«Искусство переговоров во время продажи

или как продавать не продавая»

На семинаре вы получите:

 • фундаментальные основы, правила и техники ведения переговоров, которые должен знать квалифицированный продавец;
 • чёткую работающую даже в условиях кризиса основанную на открытом общении стратегию продажи, которая помогла многим фирмам вывести продажи на более высокий уровень;
 • универсальный алгоритм работы с возражениями клиентов.

Как вы думаете, какие качества нужны эффективному продавцу?

iskusstvo_peregovory

В настоящее время на первый план выходят такие качества как упорство и способность настойчиво работать с клиентом. Обратите внимание, не ненавязчиво, а именно настойчиво.

О том, какие ещё качества необходимы продавцу, вы сможете узнать на этом семинаре. Семинар раскроет массу секретов для многих продавцов «старой» закалки и даст ценный практический материал начинающим предпринимателям и тем, кто хочет стать профессионалом в переговорах и продажах.

Этот семинар — не психологический и не рекламный. Мы знаем, как вы заняты, как заняты ваши продавцы и уважаем ваше время. Семинар имеет собственную ценность. Несмотря на то, что он очень короткий и совсем недорогой вы получите настоящие практические данные о технологии выигрышных переговоров, чёткой пошаговой структуре продажи и универсальных техниках общения с клиентами. За отведённое время нелегко осветить тот огромный пласт информации, существующий в этой области, поэтому мы, конечно, пригласим вас на наши другие увлекательные и столь же полезные семинары.

В программе семинара:

 • Какие две технологии продажи приводят к результату в переговорах.
 • Распространённые ошибки переговорщиков, которые губят ожидаемый результат.
 • Что такое продажа и искусство продажи.
 • Как выглядит неправильная продажа. Как выглядит правильная продажа.
 • 12 правил переговорщика.
 • Пять ошибок продавца. Качества лучшего продавца.
 • Что должен знать продавец. Основные данные о клиентах.
 • Правильная последовательность в продаже.
 • Как легко создать доверие в переговорах.
 • Самые важные качества продавца при общении.
 • Искусство задавания вопросов в переговорах.
 • Как помочь собеседнику сразу принять решение о сделке.
 • 4-шаговая система улаживания возражений.
 • Способы работы с типовыми возражениями клиентов.
 • Особенности переговоров на презентации.

Вот несколько отзывов с этого семинара:

Очень много полезного и определённо нового для себя почерпнула у вас на семинаре. Вы Владимир, как лектор производите  приятное впечатление и делаете своё дело профессионально, что, несомненно, внушает доверие. Буду применять ваши способы на практике в жизни, а так же потом и в бизнесе.

С благодарностью Мария.

В целом семинар был для меня очень полезен, конструктивен и, даже в какой-то мере, неожиданным. Увидела, как я неправильно работала всю свою долгую «жизнь» в торговле (15 лет). Вы, как лектор, очень эмоциональны, понятны, конкретны. Для меня важна именно такая последовательность. Если человек не увлечен тем, что он преподносит аудитории, все его усилия, по моему мнению, напрасны. Я строю свой бизнес: Интернет-магазин, лишь малая часть этого бизнеса, в основном это прямые продажи, непосредственный контакт с клиентом, поэтому работа с возражениями — это мое «ВСЕ» в бизнесе.
Маргарита Успенская.

Большое Вам спасибо за Ваш семинар и за Вашу учебу для нас. Семинар хороший и очень простой в употреблении на практике, причем сразу же. Лектор тоже понравился и нравится. Я лично буду учить ответы в качестве продавца, т. к. собираюсь заняться продажей своего продукта. Большое спасибо Вам. Обязательно приобрету у Вас диски с книгами.

С уважением, Елена Жук.

Большое спасибо за Вашу щедрость! Вы даете помимо ценного материала ещё уверенность в том, что можно успешно  развивать свой бизнес. Хотелось бы если возможно получить тренинг. С благодарностью, Елена Комарова.

Информация, полученная на семинаре, поможет вам:

 • Понять причины негативного отношения к продажам многих продавцов и клиентов, мешающих им быть честными, и открыто общаться.
 • Ясно увидеть, как развивать свой бизнес.
 • Навести порядок в отделе продаж.
 • Повысить собственную эффективность.
 • Развиваться, и расти в профессиональном плане.
 • Более качественно вести переговоры во время продажи.
 • Увеличить свой ежемесячный доход.
 • Вывести продажи на более высокий уровень.
 • Сделать свой бизнес высокоприбыльным.

Ведущий семинара мастер ведения переговоров и улаживания конфликтов, кризис-менеджер, эксперт по продажам Владимир Корниенко, бизнес-тренер и бизнес-консультант.

Если вы думаете о том, что вы и так умеете красиво вести переговоры и ещё раздумываете идти на этот семинар или нет, то скажем вам следующее. Существует ошибочное мнение, что профессиональный менеджер или продавец, должен много и красиво говорить. Возможно, красноречие является важным навыком, но в современном мире, когда на нас буквально изливаются потоки информации, это не самое важное при заключении сделок.

Вершина мастерства переговоров и продаж сводится к обладанию тремя навыками. 
Это умение излучать позитив, умение задавать вопросы и умение слушать.

НАЧАТЬ ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

ЛУЧШЕ ВСЕГО С ВЫРАБОТКИ У СЕБЯ

ВАЖНЕЙШЕГО НАВЫКА ПРОДУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

– УМЕНИЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.

Что вам даст умение задавать вопросы:

 • Поможет избежать ненужных споров, потому, как с помощью вопросов всегда можно понять, что вашему собеседнику не нравится, и с чем он не согласен;
 • Поможет избежать лишней говорливости;
 • Поможет понять основные критерии выбора для клиента;
 • Поможет заранее определять возражения, которые могут появиться у собеседника;
 • Поможет создать доверительные отношения с клиентом.

Peregovory

И только тогда, когда вы, НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЯ САМИ, А ПРОСТО ВЕСЕЛО ЗАДАВАЯ ВОПРОСЫ И ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЯ, будете продавать, не продавая, тогда вы можете сказать, что добились высокого уровня мастерства в переговорах. 

Так что в дополнение к вышеперечисленному на семинаре вы узнаете:

 • Как управлять переговорами с помощью вопросов.
 • С помощью каких вопросов можно выявить потребность человека;
 • В чём отличие общения с женщинами и мужчинами;
 • С каких вопросов стоит начинать общение;
 • Как с помощью вопросов определить желания клиента;
 • Какими вопросами подвести клиента к завершению сделки;
 • Какие существуют техники задавания вопросов в общении;
 • Как реагировать, если клиент отвечает вопросом на вопрос.

ВЫ ХОТИТЕ:

Поднять уровень своего профессионализма в продажах?

Повысить уверенность в себе?

Увеличить гибкость при общении с разными типами клиентов?

Улучшить качество проведения переговоров, которое позволит поднять продажи?

Сформировать профессиональную позицию проведения демонстрации продукта?

Развить умение устанавливать и поддерживать доброжелательный тон переговоров с клиентом?

Выработать навыки красивой презентации и выигрышной продажи продукта?

ХОТИТЕ? ТОГДА ЭТОТ СЕМИНАР ДЛЯ ВАС!

Продолжительность семинара 7,5 часов. 

Вы можете заказать этот семинар корпоративно для своей команды продавцов или для себя лично по договорной цене (гонорар тренера начиная от 440 евро).

ВНИМАНИЕ! Этот семинар в публичном формате состоится во вторник 19 сентября 2017 года в Таллинне с 10:00 до 17:00 по адресу: Пунане 16, третий этаж, аудитория 307.

Стоимость публичного семинара 90 евро (+ 20% нсо).

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ и РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ по телефонам (+372) 6664126, 5052398 или по адресу: info@business-restart.com или заполнив данную регистрационную форму:

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш номер телефона (обязательно)

Укажите название компании, которая оплатит ваше участие (обязательно)

И помните,

кто задаёт вопросы — тот управляет переговорами!

ВНИМАНИЕ! Вы можете приобрести аудио + видеозапись этого семинара-тренинга по цене всего 49 евро.

И ЭТО ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В СЕБЯ И СВОЙ БИЗНЕС!

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

НЕ РАЗДУМЫВАЯ!!

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ СРАЗУ!!!

Тренинг-практикум
«Как использовать участие в выставке
с максимальной эффективностью»
20 сентября 2017 года

«Если дела в компании идут хорошо, она обязана участвовать в выставках,

если плохо – тем более!»

  – одно из Золотых правил бизнеса.

Уважаемый руководитель!

Предлагаем вам подготовиться к участию в выставке с помощью тренинга

Как использовать участие в выставке
с максимальной эффективностью

Многие предприниматели начинают готовиться к участию в выставке по своему профилю деятельности лишь накануне даты выставки. И сталкиваются со многими вопросами, требующими (оказывается!) длительной заблаговременной подготовки, на решение которых времени практически не остаётся.

Как подготовиться к выставке?

Как отобрать и подготовить персонал?

Что нужно обязательно взять с собой?

Как договориться с партнёрами по стенду?

Как составить программу и план действий каждого сотрудника?

Как связать участие в выставке со своими маркетинговыми целями?

Как привлечь как можно больше новых клиентов?

Как больше продать своих товаров и услуг?

Как повысить известность своего бренда на рынке?

Эти и многие другие вопрос волнуют почти каждого руководителя компании-экспонента. И первостепенной задачей является подготовка компетентного персонала для слаженной работы на выставке. Ведь от персонала, который работает на стенде, в конечном итоге, будет зависеть мнение посетителей выставки о вашей компании, её продукции и услугах. Если персонал понимает цели участия в выставке, осведомлён о программе участия, обучен правильно общаться, организован, чувствует себя единой командой — это многократно увеличит положительный эффект от участия в выставке.

Для того чтобы повысить эффективность вашего участия в выставках, закажите тренинг, повышающий профессионализм ваш и вашей команды.

Тренинг предназначен для руководителей компаний, менеджеров по маркетингу и продажам, а также сотрудников компаний, отвечающих за подготовку участия в выставках.

Данный тренинг-практикум носит исключительно практический характер – мы ценим ваше время и дорожим вашим доверием. Поэтому, никакой скучной теории! Вас ждёт простой язык изложения! Вы получите максимум полезной информации и познакомитесь только с лучшими выставочные технологиями, проверенными решениями и новыми идеями, которые будут работать на вас уже на ближайшей выставке.

Этот тренинг раскроет секреты успеха на выставках. Вы познакомитесь с эффективными выставочными концепциями и технологиями, которые сможете применять в собственной практике, чтобы существенно повысить объёмы продаж. Вы узнаете, как оптимизировать расходы и получить максимальную отдачу от участия в выставках за рубежом.

На тренинге вы узнаете:

 • Какие причины, не позволяют участникам получать от выставок то, что они могли бы получить;
 • Как правильно поставить цели участия в выставке;
 • Что самое страшное на выставке и как этого избежать;
 • Как заранее рассчитать количество посетителей вашего стенда;
 • Как рассчитать примерные объёмы ваших продаж по результатам выставки;
 • Как разработать ваш фирменный выставочный стиль;
 • Как сделать ваш стенд привлекательным для посетителей и удобным для работы персонала;
 • Что обязательно должно присутствовать на вашем стенде;
 • Как правильно представить ваши товары или услуги на стенде;
 • Как выбрать идеальный сувенир;
 • Как распространять информационные материалы на выставке;
 • Как грамотно организовать деловое мероприятие на выставке;
 • Как разговаривать с вашими клиентами на «языке выгоды»;
 • Как рассчитать необходимое количество сотрудников для работы на стенде;
 • Что должны знать и уметь сотрудники вашей компании, работающие на выставке;
 • Что нельзя и, что следует делать на стенде;
 • Как заставить сотрудников вашей компании работать на выставке лучше;
 • Как оценить эффективность участия в выставке;
 • Что необходимо сделать после выставки.

а также вы узнаете

 • Зачем посетители приходят на выставки?
 • Что всегда привлекает и интригует посетителей?
 • Что отпугивает посетителей?
 • Что оставляет у посетителей наиболее яркие впечатления?
 • Как работать с несколькими посетителями одновременно?
 • Как ограничить общение с нецелевыми посетителями?
 • Как превратить посетителей вашего стенда в ваших клиентов?

В программе тренинга:

 1. 4 важных фактора подготовки к участию в выставке.
 2. Что необходимо подготовить заранее.
 3. Как разработать программу, дающую максимальный эффект.
 4. Какие маркетинговые и пиар-инструменты наиболее подходят для применения на выставке.
 5. Как отобрать персонал и подготовить команду к выставке.
 6. Как общаться с посетителями.
 7. Секреты успешных продавцов.
 8. Тренировки общения с потенциальными клиентами на выставке.

Ведущий тренинга предприниматель с более чем 30-летним стажем Владимир Корниенко, бизнес-тренер, ведический психолог.

В ходе тренинга Вы составите план действий по подготовке к выставке, наметите и распределите обязанности и ответственность персонала на выставке и получите технологии управления всеми процессами качественной подготовки, максимально эффективного участия и продуктивного завершения работы на выставке.

NB! ВНИМАНИЕ!

Семинар на русском языке состоится в среду 20 сентября 2017 года с 10:00 до 16:00 в Таллинне по адресу: Пунане 16, третий этаж, аудитория 307.

Стоимость участия 60 евро (+нсо).

Вы действительно хотите, чтобы участие в выставке стало для вас и вашей компании выгодным и, благодаря этому бизнес стал более процветающим?

Регистрируйтесь на данный семинар прямо сейчас, заполнив форму регистрации прямо здесь:

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш номер телефона (обязательно)

Укажите название компании, которая оплатит ваше участие (обязательно)

Вы можете заказать этот тренинг корпоративно для своей команды.

Продолжительность корпоративного тренинга 6 часов.

Стоимость тренинга 390 евро (+ нсо) для команды до 10 человек.

Возможно заказать лайт-версию данного тренинга по договорной цене.

Этот тренинг-практикум вы можете заказать для своей команды по адресу:

info@business-restart.com

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ по телефонам (+372) 6664126, 5052398.

P.S. В отдельных случаях вы можете заказать сокращённый вариант этого тренинга в формате семинара для своей команды или для руководства компании, повышающий компетентность в данной области бизнеса продолжительностью 3 часа и стоимостью 150 евро (+ нсо).

P.P.S. Также вы можете заказать отдельную бизнес-консультацию по необходимым вопросам данной темы стоимостью 75 евро/час (+ нсо).

Семинар
ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
квартирных товариществ
Таллинн 25 января 2018 года

Уважаемые председатели квартирных товариществ!

Если Вы уже опытный председатель правления

квартирного товарищества приглашаем Вас на семинар

«Как легко улаживать конфликтные ситуации с жильцами

и оставаться в гармонии с собой и своим окружением»

 

Цели данного семинара.

Дать участникам инструменты улаживания конфликтных ситуаций, управления эмоциями и сохранения собственного эмоционального настроя во время проведения собраний и душевного равновесия в жизни.

Многие председатели квартирных товариществ не задумываются о необходимости повышения своей квалификации в области конфликтологии. И поэтому грамотно и позитивно общаться с неадекватными жильцами почти не умеют. И в результате получается так, как получается.

А если главное лицо товарищества относится к людям безразлично, не интересуется их жизнью, взглядами и потребностями, то могут возникнуть проблемы негативных слухов, которые приводят к разобщенности мнений жильцов, их обидам и мести, неуверенности членов правления в своих действиях, к потере управляемости домом и благополучия самого товарищества.

И часто случается так, что между обиженными жильцами и правлением в лице председателя возникает, мягко говоря, недопонимание, которое приводит к регулярным упрёкам, порой доходящим до прямых угроз и оскорблений. И бывает так, что неадекватный жилец словно «паршивая овца» в стаде начинает распространять сплетни о председателе среди жильцов, неоправданно и беспочвенно обвиняя его в растрате средств товарищества или в лучшем случае в халатности. И что ещё хуже, начинает создавать группу оппозиции, которая суёт палки в колёса благополучия вверенного правлению дома.

2

И в таких случаях председателю, как говориться «хоть вешайся». Ведь чаще всего такой обиженный и разгневанный жилец не идёт на контакт, не слушает здравых доводов и не хочет даже видеть какие-либо документы. И некоторым председателям, столкнувшимся с подобными проблемами в общении, хочется уйти с поста и бросить «родное» хозяйство на произвол чаще всего некомпетентных «заместителей».

Что же делать в подобных случаях? Как урегулировать, а точнее уладить возникший конфликт?

К сожалению, как эффективно общаться, управлять людьми и эмоциями в ВУЗах не учат…

На этом семинаре вы получите инструменты улаживания самых напряжённых эмоциональных ситуаций и способы общения с негативными людьми. Вы узнаете, как правильно вести себя на собраниях жильцов так, чтобы ваш авторитет повышался, и уважающих вас жильцов становилось больше. На семинаре вы получите знания о том, как можно легко улаживать конфликты и управлять коллективом, которые помогут вам достигать поставленных целей и оставаться в гармонии с собой и своими близкими.

Для того чтобы ваше общение приносило Вам только радость и позитив, необходимо знать очень много тонкостей и мелочей. Этот семинар даст вам самые важные нюансы улаживания негатива в общении и управления эмоциями, как своими, так и других людей.

В программе семинара:

 • Какие навыки нужны председателю квартирного товарищества.
 • Тест: «Колесо баланса эффективности председателя товарищества».
 • Что такое конфликт и какие бываю типы конфликтов.
 • Причины неадекватного эмоционального поведения людей.
 • Что такое эмоции, их природа, законы и цикличность.
 • Как правильно отвечать на упрёки, оскорбления и угрозы.
 • Как легко регулировать свой эмоциональный настрой во время ведения собраний.
 • Как научиться управлять эмоциями. Своими и коллектива.
 • Как улаживать конфликты на собраниях и заседаниях.
 • Как правильно реагировать на упрёки и оскорбления.
 • Как научиться быстро восстанавливаться после эмоционального срыва и усталости.
 • Приёмы снятия раздражения и техники расслабления.
 • Как использовать медитации для восстановления и повышения своего настроя.
 • Отработка навыков основных медитативных техник.
 • Правила управления людьми.
 • Как позитивно ругать, если это требуется.

Данный семинар поможет вам раз и навсегда разобраться с человеческим фактором!

Ведь 90% проблем в любой организации связаны с людьми. Этот семинар поможет вам лучше понимать других людей и даст вам инструменты управления эмоциями и улаживания негатива. После семинара Вы будете способны не просто решать проблемы в своих товариществах, но и предвидеть эти проблемы, так как у Вас появится полное понимание, как работает человеческий разум и почему люди ведут себя тем или иным образом. Вы станете способными предсказывать поведение людей.

10

Благодаря полученным на этом семинаре знаниям вы научитесь легко улаживать самые неразрешимые споры, управлять своими эмоциями, эффективно выступать на собраниях, легко и просто проводить в жизнь принятые на собраниях решения, запросто ладить даже с очень негативно настроенными людьми, оставаться всегда спокойными, предупреждать и улаживать конфликты, разрушать барьеры между конфликтующими жильцами и получать заслуженное уважение и признание.

Автор и ведущий семинара ведический психолог Владимир Корниенко, кризис-менеджер, бизнес-тренер. За свою карьеру основал сам два товарищества, был членом правления в трёх и членом ревизионной комиссии в двух товариществах. Провёл более десяти семинаров для председателей квартирных товариществ в Союзе Квартирных Товариществ Эстонии. Изучает психологию человеческих взаимоотношений с 2002 года. Опыт психологических консультаций и кризис-менеджмента с 2006 года.

Длительность семинара 4 астрономических часа с перерывом на кофе-паузу.

Базовая стоимость семинара 35 евро (+ нсо).

При регистрации нескольких участников от одного товарищества второму участнику скидка – 20%, третьему и последующему – 30%.

Семинар проводится один раз в год на русском языке.

Ближайший семинар состоится в Таллинне в четверг 25 января 2018 года с 17:30 до 21:30 в уютном зале по адресу: Punane 16, третий этаж, аудитория 307.

Вопросы задавайте по телефонам: (+372) 56884177 или 5052398.

Регистрируйтесь прямо сейчас, заполнив эту форму регистрации:

Укажите имя и фамилию участника/ков семинара (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Укажите название квартирного товарищества, которое оплатит ваше участие в семинаре или отметьте "оплачу сам"(обязательно)

СЕМИНАР
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
Кивиыли 27 января 2018 года

Уважаемые председатели и члены правления квартирных товариществ города Кивиыли и окрестностей!

Приглашаем Вас 27 января 2018 года на семинар

«Как подготавливать и проводить эффективные собрания

и улаживать конфликтные ситуации с жильцами»

Многие председатели квартирных товариществ не задумываются о важности качественной подготовки к собранию жильцов. И поэтому грамотно и позитивно проводить их почти не умеют. И в результате получается так, как получается. Да и сами результаты не всегда предсказуемые и радостные.

Если готовиться к собраниям халатно, то могут возникнуть проблемы негативных слухов, которые приводят к разобщенности мнений жильцов, их обидам и мести, неуверенности членов правления в своих действиях, к потере управляемости домом и благополучия самого товарищества.

Зачастую между обиженными жильцами и правлением в лице председателя возникают, мягко говоря, недопонимание, которое приводит к регулярным упрёкам, порой доходящим до прямых угроз и оскорблений. И бывает так, что неадекватный жилец словно «паршивая овца» в стаде начинает распространять сплетни о председателе среди жильцов, неоправданно и беспочвенно обвиняя его в растрате средств товарищества или в лучшем случае в халатности. И что ещё хуже, начинает создавать группу оппозиции, которая суёт палки в колёса благополучия вверенного правлению дома.

И в таких случаях председателю, как говориться «хоть вешайся». Ведь чаще всего такой обиженный и разгневанный жилец не идёт на контакт, не слушает здравых доводов и не хочет даже видеть какие-либо документы. И некоторым председателям, столкнувшимся с подобными проблемами в общении, хочется уйти с поста и бросить «родное» хозяйство на произвол чаще всего некомпетентных «заместителей».

Что же делать в подобных случаях? Как урегулировать, а точнее уладить возникший конфликт?

К сожалению, как эффективно общаться, управлять людьми и правильно организовывать и проводить собрания в ВУЗах не учат…

Цели данного семинара.

Дать участникам технологии качественной подготовки и результативного проведения собрания квартирного товарищества.

Дать участникам инструменты улаживания конфликтных ситуаций и сохранения собственного эмоционального равновесия во время проведения собраний.

На этом семинаре вы получите инструменты улаживания самых напряжённых эмоциональных ситуаций и способы общения с негативными людьми. Вы узнаете, как правильно подготовить и эффективно провести собрание жильцов так, чтобы ваш авторитет повышался, и уважающих вас жильцов становилось больше. На семинаре вы получите знания о том, как нужно готовиться к собраниям. Вы познакомитесь с основными этапами продуктивного собрания и правилами, соблюдение которых поможет вам достигать поставленных целей.

Для того чтобы собрания действительно заработали, нужно учесть очень много тонкостей и мелочей. Этот семинар даст вам самые важные нюансы подготовки и проведения эффективного собрания и улаживания негатива в общении.

11

В программе семинара:

Раздел 1. Как научиться управлять эмоциями. Своими и коллектива.

 • Причины неадекватных эмоциональных состояний членов квартирных товариществ.
 • Что такое эмоции, их природа и цикличность.
 • Как правильно отвечать на упрёки, оскорбления и угрозы.
 • Как легко регулировать свой эмоциональный настрой во время ведения собраний.
 • Как улаживать конфликты на собраниях и заседаниях.
 • Как правильно проводить найм обслуживающего персонала.
 • Какой инструмент управления снимет все проблемы с персоналом.
 • Как позитивно ругать, если это требуется.
 • Как правильно и быстро восстанавливаться после эмоционального срыва и усталости.
 • Приёмы снятия раздражения и техники расслабления.
 • Как использовать медитации для восстановления и повышения своего настроя.
 • Отработка навыков основных медитативных техник.

Раздел 2. Как правильно подготавливать, организовывать и проводить эффективные собрания.

 • Какие навыки нужны председателю квартирного товарищества.
 • Тест: «Колесо баланса эффективности председателя товарищества».
 • Что такое собрание организации.
 • Какие правила необходимо соблюдать для успешного управления людьми.
 • Как правильно подготовиться к собранию коллектива.
 • Что необходимо обязательно сделать ДО собрания.
 • Правильная постановка целей собрания.
 • Пошаговая технология продуктивного собрания жильцов.
 • Как составить грамотный план собрания.
 • Что нужно указать в объявлении, чтобы явка была больше.
 • Как правильно начинать и заканчивать собрание.
 • Что нужно делать во время собрания, чтобы достигнуть его целей.
 • Как выгодно отчитываться перед собранием.
 • Что обязательно нужно сделать ПОСЛЕ собрания.
 • Какую информацию и как необходимо донести участникам после собрания.

6

Опытный председатель товарищества знает, что качественно подготовленные и эффективно проведённые собрания сплачивают людей, усиливают связи внутри коллектива жильцов, помогают легко и просто проводить в жизнь принятые решения и разрушают барьеры между конфликтующими жильцами.

Данный семинар поможет вам раз и навсегда разобраться с человеческим фактором!

Ведь 90% проблем в любой организации связаны с людьми. Этот семинар поможет вам лучше понимать других людей и даст вам инструменты управления эмоциями и улаживания негатива. После семинара Вы будете способны не просто решать проблемы в своих товариществах, но и предвидеть эти проблемы, так как у Вас появится полное понимание, как работает человеческий разум и почему люди ведут себя тем или иным образом. Вы станете способными предсказывать поведение людей.

Благодаря полученным на этом семинаре знаниям вы сможете грамотно организовывать и легко проводить продуктивные собрания, экономить своё время, управлять своими эмоциями, эффективно выступать, оставаться всегда спокойными, предупреждать и улаживать конфликты и получать заслуженное уважение и признание.

Автор и ведущий семинара бизнес-тренер Владимир Корниенко, основал сам два товарищества, был членом правления в трёх и членом ревизионной комиссии в двух товариществах. Провёл более десяти семинаров для председателей квартирных товариществ в Союзе Квартирных Товариществ Эстонии. Изучает психологию человеческих взаимоотношений с 2002 года. Опыт психологических консультаций и кризис-менеджмента с 2006 года.

Продолжительность семинара 3,5 часа с перерывом на кофе-паузу.

Стоимость семинара 24 евро (20 евро + нсо).

Семинар состоится в Кивиыли в субботу 27 января 2018 года с 15:30 до 19:00.

Место проведения будет объявлено дополнительно после выбора подходящего зала.

Регистрируйтесь прямо здесь, заполнив эту регистрационную форму (после регистрации мы с Вами свяжемся и уточним все необходимые вопросы):

Укажите имя и фамилию участника/ков семинара (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Укажите название квартирного товарищества, которое оплатит ваше участие в семинаре (обязательно)

Вопросы задавайте по телефонам: (+372) 56884177 или 5052398.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ХИТРЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ
ОФФ-ЛАЙН МАРКЕТИНГА»
Таллинн 06 февраля 2018 года

ИЛИ КАК СОЗДАТЬ ОЧЕРЕДЬ ИЗ КЛИЕНТОВ

 

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВВОДНЫЙ

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ХИТРЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ

офф-лайн маркетинга»

Цель семинара: познакомить участников с правилами маркетинга, соблюдение которых обеспечивает эффективное продвижение своих товаров и услуг.

Данный семинар предназначен для маркетологов, PR-менеджеров, специалистов, занимающихся продвижением товаров и услуг, а также для действующих предпринимателей, желающих развивать своё дело. Материал даёт представление о том, как применять знакомые и малоизвестные способы продвижения своих услуг и товаров на рынке Эстонии и отвечает на вопрос – ЧТО следует знать предпринимателю, чтобы развивать свой бизнес.

Бизнес-идеи для начинающего предпринимателя

НА СЕМИНАРЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Обзор важнейших правил и стратегий, без которых ваш маркетинговый бюджет будет оставаться в разделе расходы.

Перечень необходимых действий для поступательного расширения своего бизнеса даже в условиях жёсткой конкуренции.

Уверенность в достижении своих целей;

СЕМИНАР ВАМ ПОМОЖЕТ:

Навести порядок в отделе маркетинга, развития и продаж.

Ясно увидеть, как развивать свой бизнес.

Сделать свой бизнес высокоприбыльным.

Вот какие отзывы присылают участники этого семинара:

До семинара относилась к маркетингу по непонятной причине отрицательно. Благодаря полученным на семинаре знаниям выяснила причину – у меня отсутствовали базовые знания о маркетинге и пиаре и то, что я правильно чувствовала вредоносность рекламных агенств.

На семинаре мне открылось то, что оказывается на данный момент у меня нет того уникального, что можно предложить клиенту сразу, а значит необходима некоторая подготовка, а также то, что на данном этапе фирме необходим пиар (не маркетинг).

Стало понятно, почему не работала реклама и что для оживления фирмы необходимы значительные подготовительные процедуры, в т.ч. обучение, оформление лицензий, общение с нужными людьми, ресурсы на сайт. Мой последний «провал» бизнеса был обусловлен  в т.ч. сосредоточением на предоставлении услуг фирмам первой группы потребителей и приостановление исходящего потока.

Новым на семинаре для меня оказалось то, что 80%  действий инструментов  маркетинга должно быть направлены на постоянных клиентов, а при использовании пиара – на нового.

Интересными были практические примеры. Понравилась мысль о том, что не нужно негативно реагировать на критику в интернете, и ставить при этом «лайки». От семинара получила базовое представление о предмете, понимание своих «слабых» предпринимательских характеристик. В целов полученная информация очень ценная, побуждающая к действию, выявляющая слабые стороны предпринимательской деятельности,  бизнес-идеи, бюджета …

С благодарностью и пожеланием успеха

Нина Рыым

Спасибо большое за проведённый семинар, для меня он оказался полезным и познавательным. До семинара у меня отсутствовали понятия относительно маркетинга и пиара. После поняла главные ошибки нашей фирмы в отношении рекламы и продвижения. У меня открылось правильное понимание понятия целевой аудитории. Самый большой ценный опыт, который я получила в результате семинара это понятие пиара, маркетинга, целевой аудитории, способов влияния на эмоции и желания человека. Особенно понравилась ваша открытость и манера проведения семинара. Всё было замечательно, время потрачено не впустую, я шла за определёнными знаниями в области маркетинга и, в общем, получила именно то, что хотела узнать.

Спасибо!

Lugupidamisega, Jana Rudnik, Elka Networks OÜ

До семинара у моей фирмы шли дела не лучшим образом, и работа шла по привычке. После семинара приняла решение не закрывать свой чайный магазин, а использовать второе дыхание. На семинаре мне открылись механизмы и инструменты маркетинга. Не надо придумывать велосипед, а брать готовые инструменты и внедрять.

Интересной была информация о наилучших типах шрифтов и инструмент продвижения в виде собственного журнала. Особенно понравилось первое правило маркетинга из 10 золотых – «Продвижение – одна из ключевых задач учредителя».

Получила ли я от семинара, что хотела? Да, получила хороший «пинок». Все знания на семинаре были переданы ёмко, профессионально, открыто. Первое, что теперь стоит на поверхности – это довести до ума сайт. В первую очередь приняла решение – никаких отговорок для себя не придумывать, заниматься самой продвижением и напоминать о себе постоянно.  Больше всего на семинаре понравилась дружественная атмосфера, без «навешивания ярлыков».

С уважением, Вера Рогова, Camellia Pluss OÜ

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

1. Распространённые ошибки маркетологов.

2. Что такое маркетинг и продвижение.

3. Список навыков, необходимых маркетологу.

4. Стратегии офф-лайн маркетинга, работающие на маленьких рынках.

5. Инструменты офф-лайн маркетинга.

6. Золотые правила офф-лайн маркетинга.

7. Ответы на вопросы.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА:

эксперт в области продвижения товаров и услуг на маленьких рынках, первый русскоязычный бизнес-тренер в Эстонии Владимир Корниенко.

КОГДА СОСТОИТСЯ СЕМИНАР:

Семинар в публичном формате состоится 06 февраля 2018 года (это вторник)

с 10:00 до 13:00 по адресу: Пунане 16, третий этаж, аудитория 307.

Стоимость участия в семинаре всего 20 евро (+нсо).

Регистрируйтесь на семинар прямо сейчас,

заполнив эту форму:

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш номер телефона (обязательно)

Укажите название компании, которая оплатит ваше участие или укажите "Оплачу сам/а" (обязательно)

Вы можете заказать этот семинар индивидуально для себя или своей команды единомышленников по договорной цене в любое время.

Вопросы задавайте по телефонам (+372) 5052398, 56884177.

Вот ещё отзывы участников:

До семинара маркетингом  я никогда не занималась и не обучалась, поэтому для меня это был первый семинар на эту тему. Все что говорилось на семинаре – краткий путеводитель по ключевым вопросам маркетинга. Для меня все было новым, интересным оказались несколько практических подсказок на тему уникальности бизнеса, тестирование  на  эмоциональное отношение клиента к салону и необходимости планирования информационного потока о салоне. Мне понравилась мысль о способе привлечения клиентов из разных групп потребителей. На семинар  я шла с пониманием, что за 3 часа возможно получить обзорную лекцию, к сожалению не могу сказать об ожиданиях. Полученная информация для меня оказалась полезной. После семинара, прежде всего, начну с планирования потока информации о салоне и регуляции работы в салоне с помощью применения различных маркетинговых стратегий. Необходимо систематизировать систему подарков и поощрений для клиентов. Особенно понравилась доступность подачи материала и живость проведения.

С уважением, Светлана Нилина, Салон Freya Estetica

Семинар очень понравился. Чем? Уникальностью информации, простотой и логикой изложения, наглядными примерами. Простым и доступным языком Владимир рассказал не только о том, что такое маркетинг и какие есть золотые правила в маркетинге, гарантирующие достижение поставленной цели, но и об инструментах маркетинга, о маркетинговых стратегиях, которые хорошо работают на таком маленьком рынке, как Эстония, о том, какие навыки должен развивать в себе руководитель как маркетолог и каких ошибок лучше избегать.

 Лично я узнала для себя очень много интересной и полезной информации, которую обязательно буду применять в своём бизнесе. Например, я впервые узнала о существовании такого инструмента маркетинга, как «Электронный журнал фирмы», который издаётся руководителем предприятия, и который можно периодически присылать своим постоянным, а также потенциальным клиентам, поддерживая или вызывая у них интерес к услугам компании. Узнала о том, что далеко не все потребители выбирают услугу или товар только лишь по цене. Определилась с тем, какие навыки маркетолога мне нужно развивать в первую очередь и составила план действий по их совершенствованию.

Семинары Владимира Корниенко помогают «разложить в голове всё по полочкам», изменить своё мышление. После них появляется желание составить на бумаге план действий, преодолеть свою инертность и начать претворять план в жизнь.

Нина Лемачко, руководитель бухгалтерской компании Finants Konto OÜ.

Владимир, во-первых, спасибо!

До семинара я ощущала растерянность – что делать и как быть дальше? После – прилив энергии и прояснение путей. Новым для меня оказалось почти всё – маркетинг на малом рынке, конкретность и испытанность правил на своем бизнесе. Очень понравились неформальный формат встречи, ваша искренняя заинтересованность и умение преподать истины. Также хорошо, что можно продвигаться дальше с помощью семинаров, консультаций, и т.д. Еще раз спасибо за семинар и вкусный кофе!

С уважением, Светлана Володина

Семинар
«Всё о мотивации или как заставить работников
зарабатывать для вас»
Таллинн 24 мая 2017 года

13 мая 2017 года в Таллинне состоится семинар

«Всё о мотивации или как заставить работников зарабатывать для вас».

 

Цели семинара:

 1. Дать участникам понимание того, что лежит в основе мотивации персонала, приводящее к росту производительности сотрудников и росту дохода компании.
 2. Дать участникам все основные инструменты для управления и стимулирования персонала.
 3. Убрать у слушателей, по возможности, все проблемы, связанные с мотивацией персонала, а также устранить незнание слушателей в данной области, которое мешало выполнять им свою работу.

Ожидаемый результат семинара: каждый из участников повысил свой профессиональный уровень в области мотивации персонала, а также достиг всех вышеперечисленных целей семинара и может уверенно применять все полученные данные на практике.

Человеческий фактор – очень тонкая штука. Никого нельзя заставить работать – это обнаружили во всех рабовладельческих обществах. Такие общества всегда проигрывают. Когда человек работает из-под палки, та работа, которую он в таком случае выполняет, всё равно делается исключительно благодаря его желанию.

Как вы думаете, ваши сотрудники нуждаются в мотивации?

Согласитесь, что сотрудники нужны для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их. Ведь это именно то, за что им и платят деньги. И для того, чтобы это было именно так, необходимо повышать их ответственность и самоотдачу.

А как это сделать? И что такое ответственность сотрудника с точки зрения руководителя? Какие механизмы лежат в основе того, что люди снижают свой уровень ответственности, или повышают его? Как мотивировать сотрудников, чтобы они хотели зарабатывать для Вас? И чем, кроме денег можно мотивировать?

Ответы на эти вопросы являются тайной для многих руководителей.

В них — ключ к производительности и доходности фирмы.

 

На этом семинаре Вы получите работающую, и очень эффективно, технологию мотивации персонала. Эта технология мотивации применима в реальных условиях бизнеса и учитывает духовную природу человека. Она охватывает бОльшую область, чем все известные теории психологов.

Кстати, одним из инструментов этой технологии, которым рекомендуется управлять мотивацией людей, является донесение до сотрудников целей владельцев фирмы. Также требуется согласовать цели владельцев и цели рядовых членов фирмы. У высоко-мотивированных сотрудников личная ответственность выше. Ведь что мы обычно подразумеваем, когда говорим «я хочу, чтобы мои сотрудники были более ответственны»? Чтобы сотрудник был инициативен, принимал решения сам и признавал себя причиной того, что он сделал. А если человек будет сидеть, плакаться и причитать «о, как я виноват, я хотел как лучше» или врываться к шефу с криком «у нас проблемы!» – это выглядит не очень-то ответственно, не так ли?

Что же нужно для того, чтобы поднять ответственность сотрудника?

Многие связывают безответственность с низкой квалификацией. И действительно ключ к ответственности – обучение, только смотря какое. Не абстрактно-поверхностное «высшее образование», которое даёт «общий культурный уровень». Слишком много перед глазами примеров полностью безответственных людей с дипломами различных ВУЗов.

Считается, что квалификация приходит с опытом, с ошибками, с количеством набитых шишек… Однако, если так рассуждать, то древняя поговорка о враче и его маленьком кладбище, заполнение которого ведёт якобы к высокой квалификации, становится единственной реальностью. Вы бы хотели быть тем пациентом, на котором «нарабатывают квалификацию» таким вот образом? А кого из ваших клиентов вы готовы принести в жертву «молодому специалисту», лишь бы научился?

Содержание семинара:

Раздел 1. Шкала мотивации (не шкала Маслоу).

 • Почему не работает «Пирамида Маслоу» на практике.
 • Отличие работающей шкалы мотивации от других шкал. Упущенные элементы
 • Работающая шкала мотивации.
 • Как использовать знание уровней мотивации сотрудников в вашей компании.

Раздел 2. Стимулирование персонала и мотивация.

 • Как выявить факторы, влияющие на производительность и рабочий дух персонала.
 • Почему повышение оплаты труда редко поднимает производительность персонала.
 • Как мотивировать каждого сотрудника от прибыли.
 • За что поощрять/наказывать сотрудников.
 • Правильные способы поощрения/наказания персонала.
 • Как оценивать профессиональную пригодность сотрудников.
 • Управление персоналом в зависимости от его производительности.
 • Как повысить ответственность персонала.

Раздел 3. Мотивация и организационное поведение.

 • Построение взаимоотношений между сотрудниками.
 • Составляющие понимания в коллективе.
 • Выявление и устранение проблем сотрудников.
 • Как добиться понимания с любым сотрудником.
 • Роль лидеров и первых руководителей в создании корпоративного духа компании
 • Как поднять рабочий дух и от чего он зависит.
 • Конфликты в коллективе. Единственный их источник. Точная технология их устранения.
 • Роль организационной политики в создании корпоративного духа.

Раздел 4. Управление персоналом с учетом данных по мотивации.

 • На чём строится комплекс мероприятий по мотивации персонала.
 • Мотивация персонала и PR.
 • Разработка мероприятий по управлению и мотивации персонала именно для Вашей компании.
 • Как удержать персонал.
 • Важность правильных должностных инструкций и точная технология их создания
 • Обучение персонала. Его важность. Как оно влияет на производительность и мотивацию сотрудников. Как организовать обучение сотрудников в рамках компании и, чтобы компания выиграла от этого.
 • Как решать этические вопросы с персоналом.

Технология мотивации достаточно проста чтобы, изучив, не начать ей пользоваться.

Если знать, какие механизмы тут действуют, всё это вполне может быть под вашим контролем.

Ведущий этого семинара бизнес-тренер Владимир Корниенко и его продвинутые клиенты применяли технологию мотивации много раз – принципы мотивации работают неизменно. Что даёт надежду многим вставшим в тупик.

Чтобы разобраться со всеми способами мотивации сотрудников, приглашаем Вас на этот семинар. Вы получите самую полную технологию мотивации персонала.

Никакой воды – только точные данные!

Вас ждёт масса архиважной информации для тех, кто ценит своё время и деньги, и хочет раз и навсегда разобраться с вопросом, как правильно организовать внутри фирмы систему мотивации для РАБотников, чтобы они превратились в СОтрудников.

ВНИМАНИЕ!

Публичный семинар состоится в Таллинне в среду 24 мая 2017 года с 10:00 до 13:30

по адресу Punane 16, 3-й этаж, аудитория 307.

Стоимость участия 30.- евро.

Большая ли это цена за четыре часа обучения у практика? Нет. Если вы осознаёте важность этой темы. По мнению многих наших клиентов эта стоимость вообще смешна по сравнению с ценами на обучение у эстонских компаний, предлагающих теоретическое обучение. Лучше ответьте на вопрос: Как вы думаете, как быстро окупиться эта инвестиция, после внедрения в своём бизнесе системы мотивации персонала?

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА СЕМИНАР по адресу: info@business-restart.com

ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ:

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш номер телефона (обязательно)

Укажите название компании, которая оплатит ваше участие или укажите "Оплачу сам" (обязательно)

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ по тел. (+372) 6664126 и 5052398.

 

P.S. Вы хотите чтобы в вашей компании кадры действительно решали всё?

P.P.S. В этой теме Вы можете воспользоваться опытом ведущего и опытом более 100 000 успешных предпринимателей со всего мира, вместо того, чтобы набивать собственные шишки, а можете просто его проигнорировать. Выбирать Вам.

Консультационно практический
вводный семинар
«Как навести порядок в своём бизнесе»
Таллинн

Приглашаем руководителей фирм

на консультационный вводный семинар

«Как навести порядок в своём бизнесе»

Цели семинара: дать участникам основные данные и инструменты для уверенного наведения порядка в своей предпринимательской деятельности и познакомить с работающей стратегией организации, контроля и управления своей компанией, с помощью которой можно построить саморазвивающийся бизнес даже на маленьком рынке.

В программе:

 1. Распространённые ошибки предпринимателей, которые тормозят развитие или могут погубить бизнес.
 2. Какие навыки необходимы руководителю для уверенного управления своей компанией.
 3. Уникальная организующая структура бизнеса, хорошо работающая на любом рынке.
 4. Основные функции учредителя.
 5. Как построить стабильную систему продаж, обеспечивающую постоянный доход.
 6. Как вывести бизнес на саморазвивающийся этап.

business team work building a puzzle isolated over a white background

Данный семинар предназначен для действующих предпринимателей желающих развить свой бизнес и узнать больше о наших семинарах. Материал даёт представление о том, какие способности необходимо развивать у себя и отвечает на вопрос – ЧТО следует знать предпринимателю, чтобы развивать свой бизнес.

В ходе семинара вы получите:

 • уникальные инструменты, необходимые для качественного успешного наведения порядка в своей фирме и развития своего дела.
 • обзор навыков, необходимых предпринимателю для эффективного продвижения своего продукта (товаров или услуг).
 • точные последовательные шаги создания системы продаж в своём бизнесе.
 • фундаментальные основы наиболее полной на сегодняшний день технологии построения, контроля и управления бизнеса.

Длительность семинара 3 часа.

Семинар проводится по предварительному заказу персонально по договорной стоимости.

Данный семинар проводится по предварительному заказу

персонально или для группы единомышленников.

Регистрируйтесь и задавайте вопросы по телефонам 6664126 или 5052398.

или по э-мейлу: info@business-restart.com 

Успеха достигает тот, кто движется!

Страница 1 из 212
Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях:
А также подпишитесь на новости нашего сайта:
Подписаться на новости!
Наверх