fbpx
 
Архив автора

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA B2+ — taseme

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ
 2. Õppekava nimetused: B2+-taseme inglise keele täienduskoolitus
 3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“: „Inglise keel“.
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 424 akadeemilist tundi, millest 96 tundi on kontaktõpet ja 328 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Vladimir Vassiljevi autorimetoodika.
 6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes on lõpetanud B1 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud B1 taseme eksami.
 7. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase B2 – iseseisev keelekasutaja.

8.   Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks õppija:

 • saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse
 • saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest
 • oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente
 • oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju

9.   Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):

 1. Mina ja teised. Saatused ja elulood
 2. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Erinevate ankeetide täitmine.
 3. Haridus ja kultuur

Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Suhtlusoskus. Erivajadused. Õppija areng. Erialaste tekstide mõistmine. Erinevad rahvuskultuurid. Kombed ja tavad. Tähtpäevad. Stipendiumitaotlus. Motivatsioonikiri.

 • Töö ja töösuhted

Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused, probleemi lahendamine. Tööülesannete kirjeldamine. Töökoosolekud. CV. Dokumentatsioon. Motivatsioonikiri. Vastuskiri.

 • Teenindus ja kaubandus

Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info oma tegevuse, töömeetodite, teenuse liikide ja vahendite kohta. Võrdlemine. Juhendite ja reklaamide mõistmine. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Pretensioon. Järelepärimine.

 • Vaba aeg ja ajaviide

Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused inglise keeles. Vaba aega sisustavad teenused. Rekreatsioon. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Järelepärimine. Arvustus.

 • Toitlustamine

Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett. Erivajadused. Teave köögiseadmete kohta. Ohutusnõuded, kasutusõpetused jne.

 • Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused

Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused. Seisukohtade kaitsmine. Kokkuvõte. Blogi.

 • Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima

Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.

 1. Reisimine ja transport

Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus. Eelistused. Pretensioon ja sellele vastamine. Suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega. Abikutsumine ja sõiduki rikke kirjeldamine. Seletuskiri.

 1. Eluase ja kinnisvara

Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Dokumentatsioon. Probleemide kirjeldamine. Kaebus.

 1. Tervis ja tervishoid

Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Kiirabi kutsumine. Ravimid ja ravimite manustamine, ravimeetodid. Protseduurid. Ravivahendid. Tervisealased nõuanded ja juhendid. Elustiil. Õnnetusjuhtumi kirjeldus. Taotlus.

 1. Majandus ja õigussuhted

Majandussüsteem ja õiguskord. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus ja kuritegevus. Rahaasjad.

 1. Ühiskond. Poliitilised vaated ja seisukohad. Avalikud asutused

Era- ja töösuhted. Ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine. Organisatsioonid ja rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik. Kõneetikett. Viisakusvestlused. Erinevad tekstitüübid. Pretensioon. Järelepärimine.

Grammatika

The tense system

Present Perfect

Continuous verb forms

Narrative tenses

Expressing quantity

Countable and uncountable nouns

Future forms

Relative clauses

Verb patterns

Reduced infinitives

Modal auxiliary verbs

Hypothesizing

Noun phrases

10. Õppemeetodid:

 1. Aktiivse sõnavara õppimine kontakttundides V.Vassiljevi autorimeetodi põhjal (1200 sõnad ning väljundid).
 2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (V.Vassiljevi autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
 3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
 4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (V.Vassiljevi autoriprojekt)
 5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
 6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara kordamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:

Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus) ja Mustamäe tee 5 (8. korrus).

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13.   Õppematerjalide loend:

John and Liz Soars New Headway upper- intermediate Oxford University Press

Simon Clarke In Company upper- intermediate Macmillan

Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life upper-intermediate Marshall Cavendish Education

Jon Naunton with Paul Clark Clockwise upper-intermediate Oxford University Press

Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press

Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

Chris Gough English Vocabulary Organiser Language Teaching Publications

Michael McCarthy and Felicity O’ Dell English Vocabulary in Use Cambridge University Press

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 90% kontakttundides.

15.   Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
  • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
  • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
  • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

16. Kursuse   läbimisel   väljastatav   dokument   (tunnistus    või   tõend):

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 90% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õppija võttis  vähem kui 90% õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik inglise keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA B1-taseme

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ
 2. Õppekava nimetused: B1-taseme inglise keele täienduskoolitus
 3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“: „Inglise keel“.
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 296 akadeemilist tundi, millest 67 tundi on kontaktõpet ja 229 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Vladimir Vassiljevi autorimetoodika.
 6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada inglise keele õpingutega.
 7. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja.

8.   Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid

9.   Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):

 1. Mina ise ja minu pere
 2. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
 3. Haridus
 4. Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 5. Elukutse, amet ja töö
 6. Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 7. Teenindus ja kaubandus
 8. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 9. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 10. Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 11. Söök ja jook
 12. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõnetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 13. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
 14. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
 15. Keskkond, ilm ja loodus
 16. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
 17. Reisimine ja transport
 18. Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 19. Eluase ja kinnisvara
 20. Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste kirjeldamine.
 21. Enesetunne ja tervis
 22. Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine.
 23. Avalikud asutused
 24. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.

Grammatika

Question words

Present tenses

Past tenses

Quantity much and many

Articles

Verb patterns

Present Perfect and Past Simple

Time clauses

Passives

First conditional

Second conditional

Present Perfect Continous

Articles

Indirect questions

Imperatives

Prepositions of direction

Prepositions of place

used to

Must and have to

Comparative adverbs

The order of adjectives

Negative questions

Reported speech

10. Õppemeetodid:

 1. Aktiivse sõnavara õppimine kontakttundides V.Vassiljevi autorimeetodi põhjal (1200 sõnad ning väljundid).
 2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (V.Vassiljevi autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
 3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
 4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (V.Vassiljevi autoriprojekt)
 5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
 6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara kordamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:

Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus) ja Mustamäe tee 5 (8. korrus).

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13.   Õppematerjalide loend:

John and Liz Soars New Headway intermediate Oxford University Press

Simon Clarke In Company intermediate Macmillan

Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life intermediate Marshall Cavendish Education

Will Forsyth Clockwise intermediate Oxford University Press

Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press

Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 90% kontakttundides.

15.   Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
  • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
  • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
  • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

16. Kursuse   läbimisel   väljastatav   dokument   (tunnistus    või    tõend):

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 90% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õppija võttis  vähem kui 90% õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik inglise keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.

КАК ЭФФЕКТИВНО РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС НА МАЛЕНЬКОМ РЫНКЕ

Основная специфика маленького рынка в том, что на нём почти в любой нише наблюдается огромная конкуренция. Например, на рынке услуг красоты количество салонов на душу населения в Таллинне в два раза превышает такой же показатель во многих европейских столицах. Похожая ситуация и на рынке одежды и обуви.

Что же делать с конкурентами? Как от них отстроится? Ведь любые успешные действия конкурентов – это палки в колёса вашему бизнесу.

И с этой точки зрения давайте посмотрим вот на что. Вообще-то, палки в колёса не суют только в двух случаях:

 1. Когда скорость транспортного средства не позволяет сделать этого.
 2. Когда машина стоит, и от палки ей ни горячо, ни холодно.

Получается, что если вы хотите отстроиться от конкурентов, нужно, либо закрыть бизнес, либо рвануть вперёд с крейсерской скоростью. Скорее всего, первый вариант вас вряд ли устроит. Потому как для чего тогда было начинать своё дело, если первые проблемы способны остановить ваше движение.

Давайте-ка лучше подумаем, что можно сделать, чтобы оставить конкурентов далеко позади.

Есть несколько правил маркетинга, соблюдение которых гарантированно поможет переманить клиентов у компаний-соперников и удержать своих постоянных. Такие правила мне удалось выделить, сформулировать и сгруппировать. Получился прекрасный пакет золотых правил маркетинга. Расскажу про один из них.

Уникальность – локомотив успешного продвижения!

Кстати, как Вы понимаете, что такое уникальность?

Толковый словарь утверждает, что уникальность это явное отличие от подобного.

Давайте посмотрим, как легко вы можете отличаться от конкурентов в практически любой нише рынка.
Далее…

55 инструментов маркетинга
и пиара, которые продвинут
ваш бизнес в 2020 году.

Конкуренция не страшна!Данный семинар-практикум предназначен для маркетологов, руководителей отделов продаж, специалистов, занимающихся продвижением и предпринимателей, желающих развивать своё дело. Материал даёт представление о том, как применять знакомые и малоизвестные способы продвижения своих услуг и товаров на маленьком рынке и отвечает на вопрос – ЧТО следует знать для того, чтобы эффективно продвигать свой продукт и энергично развивать свой бизнес.

Далее…

Тренинг
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ».

Представьте почти идеальную картину в своём бизнесе. Ваша компания богата и платежеспособна. Вы, как руководитель, наблюдаете стабильный рост доходов. Вы можете позволить выплачивать себе солидные дивиденды. Количество клиентов постоянно растёт за счёт регулярного появления новых. Вам легко удаётся проводить переговоры и закрывать сделки. Вы уже подумываете об очередном отпуске туда, куда даже не мечтали. Вы думаете такое невозможно? Далее…

Тренинг
«ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА».

Представьте идеальную продажу. Вам удалось полностью удовлетворить клиента. Клиент Вас благодарит и удивляется тому, что он даже не представлял, что купленный продукт настолько полезен и выгоден. Он даже признался, что думал вначале просто узнать побольше информации, а покупать даже не собирался. И вот теперь удивляется тому, что купил. И очень радуется и благодарит вас за помощь. И утверждает, что принял решение больше ни у кого не покупать, а только у вас. Так как вы для него эксперт высшего уровня. И действительно, в результате ваших успешных продаж всё больше довольных, купивших однажды клиентов, возвращаются и становятся постоянными. И даже рассказывают своим друзьям и знакомым об этом чудесном месте, где есть очень выгодные товары и где очень уважительно относятся к клиентам, заботятся о них и помогают сэкономить время, деньги и силы.

Представили? Хотите, чтобы так и было на самом деле?

Закажите для своей команды продавцов тренинг «ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА» и научитесь общаться так, чтобы продавать не продавая. А помогая клиентам покупать самим!

Далее…

Тренинг
«РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ».

Этот тренинг для вас, если:

Вы часто слышите от клиента “Я подумаю”.

Вы знаете, что ваш товар лучше всех, а люди этого не понимают.

Вы хотите, чтобы клиент приходил к вам снова и снова.

Сколько раз за последний месяц вы задумывались над этим?

Сколько денег и времени вы уже потратили на решение этих вопросов?

Существует мнение, что для клиента важна только цена. На данном тренинге мы развеем этот миф и докажем вам, что продавать “не как все” — это не только прибыльное, но и очень увлекательное занятие!

На тренинге вы освоите основные навыки продаж, научитесь находить правильный подход к клиенту, понимать что ему нужно в данные момент, представлять ваш товар или услугу в свете его актуальных нужд и, без ложной скромности, сделать клиента счастливым.

И люди отплатят вам за это! Вы будете продавать больше и получать от этого истинное наслаждение!

Закажите для своей команды продавцов данный тренинг «РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ» и научитесь улаживать самые провокационные возражения самых привередливых клиентов!

Далее…

Семинар
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
квартирных товариществ
КОХТЛА-ЯРВЕ 22 марта 2018 года

Уважаемые председатели квартирных товариществ Ида-Вирумаа!

Приглашаем Вас на семинар

в КОХТЛА-ЯРВЕ

«Как улаживать конфликтные ситуации

во время проведения собрания и подготовки к нему»

 

Цели данного семинара.

Дать участникам инструменты улаживания конфликтных ситуаций, управления эмоциями и сохранения собственного эмоционального настроя во время проведения собраний и душевного равновесия в жизни.

Многие председатели квартирных товариществ не задумываются о необходимости повышения своей квалификации в области конфликтологии. И поэтому грамотно и позитивно общаться с неадекватными жильцами почти не умеют. И в результате получается так, как получается.

А если главное лицо товарищества относится к людям безразлично, не интересуется их жизнью, взглядами и потребностями, то могут возникнуть проблемы негативных слухов, которые приводят к разобщенности мнений жильцов, их обидам и мести, неуверенности членов правления в своих действиях, к потере управляемости домом и благополучия самого товарищества.

И часто случается так, что между обиженными жильцами и правлением в лице председателя возникает, мягко говоря, недопонимание, которое приводит к регулярным упрёкам, порой доходящим до прямых угроз и оскорблений. И бывает так, что неадекватный жилец словно «паршивая овца» в стаде начинает распространять сплетни о председателе среди жильцов, неоправданно и беспочвенно обвиняя его в растрате средств товарищества или в лучшем случае в халатности. И что ещё хуже, начинает создавать группу оппозиции, которая суёт палки в колёса благополучия вверенного правлению дома.
Ведь чаще всего такой обиженный и разгневанный жилец не идёт на контакт, не слушает здравых доводов и не хочет даже видеть какие-либо документы. И некоторым председателям, столкнувшимся с подобными проблемами в общении, хочется уйти с поста и бросить «родное» хозяйство на произвол чаще всего некомпетентных «заместителей».

А уже тем более, когда нарывавший, как фурункул, долгое время конфликт взрывается на общем собрании, в таких случаях председателю, как говориться, «хоть вешайся».

Что же делать в подобных случаях? Как урегулировать, а точнее уладить возникший конфликт? Причём прямо здесь — на собрании?

Все ответы на эти и многие другие острые вопросы вы получите на данном семинаре.

На этом семинаре вы получите инструменты улаживания самых напряжённых эмоциональных ситуаций и способы общения с негативными людьми. Вы узнаете, как правильно вести себя на собраниях жильцов так, чтобы ваш авторитет повышался, и уважающих вас жильцов становилось больше. На семинаре вы получите знания о том, как можно легко улаживать конфликты и управлять коллективом, которые помогут вам достигать поставленных целей и оставаться в гармонии с собой и своими близкими.

Для того чтобы ваше общение приносило Вам только радость и позитив, необходимо знать очень много тонкостей и мелочей. Этот семинар даст вам самые важные нюансы улаживания негатива в общении и управления эмоциями, как своими, так и других людей.

В программе семинара:

 • Как готовиться к собранию, предупреждая заранее возможные спорные моменты.
 • Что такое конфликт и какие бываю типы конфликтов.
 • Причины неадекватного эмоционального поведения людей.
 • Что такое эмоции, их природа, законы и цикличность.
 • Как легко регулировать свой эмоциональный настрой во время ведения собраний.
 • Как научиться управлять эмоциями. Своими и коллектива.
 • Как улаживать конфликты на собраниях и заседаниях членов правления.
 • Как правильно реагировать и отвечать на упрёки и оскорбления.
 • Приёмы ораторского искусства, помогающие управлять настроением людей на собрании.
 • Как научиться быстро восстанавливаться после эмоционального срыва и усталости.
 • Приёмы снятия раздражения и техники расслабления.
 • Как использовать медитации для восстановления и повышения своего настроя перед собранием.
 • Приёмы энергетической безопасности или как поставить защиту от негативной энергетики злых людей.
 • Как позитивно ругать, если это требуется.

Данный семинар поможет вам раз и навсегда разобраться с человеческим фактором!

Ведь 90% проблем в любой организации связаны с людьми. Этот семинар поможет вам лучше понимать других людей и даст вам инструменты управления эмоциями и улаживания негатива. После семинара Вы будете способны не просто решать проблемы в своих товариществах, но и предвидеть эти проблемы, так как у Вас появится полное понимание, как работает человеческий разум и почему люди ведут себя тем или иным образом. Вы станете способными предсказывать поведение людей.
Благодаря полученным на этом семинаре знаниям вы научитесь легко улаживать самые неразрешимые споры, управлять своими эмоциями, эффективно выступать на собраниях, легко и просто проводить в жизнь принятые на собраниях решения, запросто ладить даже с очень негативно настроенными людьми, оставаться всегда спокойными, предупреждать и улаживать конфликты, разрушать барьеры между конфликтующими жильцами и получать заслуженное уважение и признание.

Автор и ведущий семинара семейный психолог Владимир Корниенко, кризис-менеджер, бизнес-тренер. За свою карьеру основал сам два товарищества, был членом правления в трёх и членом ревизионной комиссии в двух товариществах. Провёл более двадцати пяти семинаров для председателей квартирных товариществ в Союзе Квартирных Товариществ Эстонии и по всей стране. Изучает психологию человеческих взаимоотношений с 2002 года. Опыт психологических консультаций и кризис-менеджмента с 2006 года.

Длительность семинара 4 часа с перерывом на кофе-паузу.

Стоимость семинара 24 евро (20 евро + нсо).

При регистрации нескольких участников от одного товарищества второму участнику скидка – 20%, третьему и последующему – 30%.

Семинар проводится один раз в год на русском языке.

Семинар состоится в КОХТЛА-ЯРВЕ

в четверг 22 марта 2018 года с 16:00 до 19:30 по адресу:

Tuuslari 20 Kohtla-Jarve.

В этом офисном здании находится контора известного предприятия Remeks Center AS. А ещё это рядом с Põlevkivi музеем недалеко от перекрёстка улиц Kalevi и Jarveküla.

Вопросы задавайте по телефонам: (+372) 56884177 или 5052398.

Регистрируйтесь прямо сейчас, заполнив эту форму регистрации:

Укажите имя и фамилию участника/ков семинара (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Укажите название квартирного товарищества, которое оплатит ваше участие в семинаре или отметьте "оплачу сам"(обязательно)

Практический тренинг
«Как создать привлекательный бизнес-план»

Правильный курс для бизнеса - половина успехаКак Вы знаете во время путешествия, очень важно периодически сверяться с картой местности. Это помогает избежать блужданий и прийти в пункт назначения вовремя.

Жизнь похожа на путешествие. Хотя…

Масса людей предпочитает отсиживаться в болоте неудовлетворенности. Есть и другие, те – кто, исцарапавшись о сучья неудач, продолжают без карты и компаса брести в поисках тепла и света.

А как вы думаете, для прокладывания пути в мире бизнеса нужна карта? Далее…

Тренинг «КАК УСПЕВАТЬ ВСЁ
или ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
для руководителя»
Таллинн

Тренинг предназначен для активных руководителей и менеджеров, стремящихся усилить навыки эффективного планирования рабочего и личного времени.

Вы хотите иметь больше свободного времени?будильник

Хотите успевать проворачивать в 2 раза больше дел за день?

Получите в своё распоряжение инструменты тайм-менеджмента!

Тайм-менеджмент – это технология управления временем!

Мы приглашаем принять участие в семинаре по управлению временем, благодаря которому у вас появится возможность:

 • Чётко планировать и выполнять задачи.
 • Легко добиваться выполнения данных вам и вами обещаний.
 • Стабильно продвигаться к реализации главных целей в бизнесе и в жизни.
 • Управлять стратегическими и тактическими изменениями.
 • Гармонизировать рабочие и личные отношения.

Далее…

Семинар для предпринимателей
«ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА»

Данный семинар предназначен для начинающих предпринимателей желающих построить крепкий бизнес. Материал даёт представление о том, какие способности необходимо развивать у себя и отвечает на вопрос – ЧТО следует знать предпринимателю, чтобы построить и развивать свой бизнес и не обанкротиться через год. Далее…

Вводный консультационный семинар
«Как найти прибыльную бизнес-идею»

Семинар для начинающих предпринимателей

Как найти прибыльную бизнес-идею»

Цель семинара: дать участникам технологию нахождения работающей бизнес-идеи для уверенного начала самостоятельной предпринимательской деятельности. Далее…

Страница 1 из 612345...Последняя »
Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях:
А также подпишитесь на новости нашего сайта:
Подписаться на новости!
Наверх